La Capsa Ambulant d'Artistes

Un projecte de mediació de “El Teler de Llum”, Centre d'Art de Tarragona.

capsa ambulant foto

CAT:

La Capsa Ambulant d’Artistes vol ser un laboratori d’experiències i de narracions, vol aportar contingut i crear sinèrgies amb les persones. Per tant, la tasca de documentació és essencial a l’hora de plasmar el qui, què, com, per què i altres qüestions com allò tant especial que sortirà de les trobades que es vagin realitzant.

Obrirem un espai virtual on es podrà trobar tota la documentació del projecte així com de cada “Acció pública” i de cada “Acció paral·lela”; contingut sobre els artistes, presentadors, convidades, tallers…

Aquest espai pretén ser, a més, un lloc de reflexió sobre l’art contemporani a la nostra ciutat i els seus vincles amb els ciutadans que l’habiten.

Alhora es farà un seguiment visual de cada acció i es teixiran complicitats amb els mitjans de comunicació per a documentar les propostes, mitjançant col·laboracions en programacions especialitzades.

Tractant-se d’un projecte de mediació, un dels objectius serà el d’involucrar a membres actius de les xarxes socials, a més a més dels estudiants de comunicació, audiovisuals, antropologia, història de l’art… de la URV i altres centres, perquè aportin a la documentació del projecte una major incidència a l’entorn social i una dimensió més especialitzada.

En aquest sentit estem predisposats a establir convenis de col·laboració amb estudiants en pràctiques “reals”.

Teixint complicitats:

La Capsa Ambulant d’Artistes, com a projecte de mediació del Centre d’Art de Tarragona, està pensada per establir complicitats amb el Teler de Llum i amb altres projectes que ja es desenvolupen a la ciutat.

 • Comparteixen la voluntat de ser un laboratori de recerca:
 • Com acostar l’art contemporani a les persones
 • Nous formats d’exhibició
 • Integrar art i creativitat en les diferents realitats quotidianes de la ciutadania

Comparteixen interessos:

 • Apropar l’art contemporani a la ciutadania, en especial la imatge i la fotografia
 • Transmetre valors positius de l’art
 • Transmetre històries i emocionar, històries de la nostra realitat i patrimoni humà

 

ESP:

La Caja Ambulante de Artistas quiere ser un laboratorio de experiencias y de narraciones, quiere aportar contenido y crear sinergias con las personas. Por tanto, la tarea de documentación es esencial a la hora de plasmar el quién, qué, cómo, por qué y otras cuestiones como lo tan especial que saldrá de los encuentros que se vayan realizando.

Abriremos un espacio virtual donde se podrá encontrar toda la documentación del proyecto así como de cada “Acción pública” y de cada “Acción paralela”; contenido sobre los artistas, presentadores, invitadas, talleres …

Este espacio pretende ser, además, un lugar de reflexión sobre el arte contemporáneo en nuestra ciudad y sus vínculos con los ciudadanos que la habitan.

Asimismo se hará un seguimiento visual de cada acción y se tejerán complicidades con los medios de comunicación para documentar las propuestas, mediante colaboraciones en programaciones especializadas.

Tratándose de un proyecto de mediación, uno de los objetivos será el de involucrar a miembros activos de las redes sociales, además de los estudiantes de comunicación, audiovisuales, antropología, historia del arte … de la URV y otras centros, para que aporten a la documentación del proyecto una mayor incidencia en el entorno social y una dimensión más especializada.

En este sentido estamos predispuestos a establecer convenios de colaboración con estudiantes en prácticas “reales”.

Tejiendo complicidades:

La Caja Ambulante de Artistas, como proyecto de mediación del Centro de Arte de Tarragona, está pensada para establecer complicidades con el Telar de Luz y con otros proyectos que ya se desarrollan en la ciudad.

 • Comparten la voluntad de ser un laboratorio de investigación:
 • Como acercar el arte contemporáneo a las personas
 • Nuevos formatos de exhibición
 • Integrar arte y creatividad en las diferentes realidades cotidianas de la ciudadanía

Comparten intereses:

 • Acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, en especial la imagen y la fotografía
 • Transmitir valores positivos del arte
 • Transmitir historias y emocionar, historias de nuestra realidad y patrimonio humano

Amb el suport de / Con el soporte de: